هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تاکتیک ...

                    

                              

                                  تیک ...

                                  تاک ... ،

                                  تیک ...

                                  تاک ... ،

                                  من  باخت َم  ...

                                  مقهور ِ  تیکی تاکای  ِ  ساعت ...

                 

                                    

                                  

                                         

                                     

                                               

                                        

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱