هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شرم ...

                          

                                        

                                       شرم ...

                                       از دست  ِ  کوتاه  ِ   پدر  نیست ... ،

                                       از   زبان  ِ   دراز  ِ   خدا ست ...

                      

                            

                               

                                

                                  

                   

                                  

                     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱