هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ظلم ...

               

                         

                                  حکمت ...

                                  بزرگترین  ظلم  ِ  خدا  به  عدالت  است ...

         

           

                  

                

                

                

                

              

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱