هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ادب آداب دارد ...

                        

                     

                         تنهائی  مثل  ِ  حبس  می مونه ... ،

                         کسی  که  کشیده  آداب  ِ ش  رو  می دونه ...

            

                      

                             

                             

                              

                           

                                 

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱