هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مقصد ...

                           

                            

                                   مقصد ...

                                   مال  ِ  شهر ِ  قصّه ی  ِ  بچّه گی ها  ست ... ،

                                   دنیای  ِ  آدم بزرگ  ها  ...

                                   فقط  جادّه  دارد ...

           

                 

                      

                        

                             

                          

                    

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱