هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قربت ...

                         

                           

                                      قد ...

                                      قامت َم شکست ...

                                      قربه الی تو ...

               

                       

                              

                         

                            

                             

                            

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱