هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

احتیاط ...

             

                   

                 

                          بی احتیاط   نگاه   کنید ... ،

                          ستاره گان   مشغول  ِ   ماه اند ...

              

                      

                      

                               

                            

                               

                         

                          

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱