هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قدّم ...

                  

                            

                        زیر ِ  پا  انداختی  مرا  و  رَد  شدی ... ،

                        فاصله ی  ِ  گام های  ِ   رفتن َت ...

                        از  این  رو   قدم   است ...

    

        

         

          

         

          

           

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱