هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نامرد ....

             

                          

                           آمد ن  ِ  نامرد ...

                           زد  زیر ِ  همه ی  ِ  حرفهای َش ... ،

                           رفت ن  شد ...

         

            

             

              

             

            

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱