هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کابوس ...

                 

                         

                        قفس  ِ  خاک  گرفته  کنج  ِ  انبار ...

                        کابوس  ِ  آسمان  می بیند ...

               

                     

                        

                              

                               

                          

                                          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱