هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نسبیت ...

                             

                  

             

                                     دُرُست ...

                                     اشتباهی  است  که  شرایط َش  فراهَم  نیست ...

            

               

                     

                      

                          

                          

                                

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱