هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جبر ...

                    

                       

                               در  جبر  ِ   من ...

                               تو  ...

                               همان  فرض  ِ  مَحالی ...

            

                 

                    

                   

                          

                           

                              

               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱