هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناگزیر ...

                  

                     

                                        رفتن ...

                                        ناگزیر  از  آمدن  است ...

               

                  

                      

                           

                      

                                    

                         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱