هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بد شانسی ...

 

می ترسم ...

وقتی عشق در می زند ....

کسی ...

در خانه ی ِ قلب َام  نباشد ...

 

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸