هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مسئله ...

                  

                           

                                 نوشتن  ِ  درد ...

                                 یا ...

                                 درد  ِ  نوشتن ... ،

                                 مسئله  این  است ...

           

                

                      

                

                    

                      

                            

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱