هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

                     

                         

                                       تنهائی ...

                                       شکل  ِ  هوشمند ِ مرگ  است ...

              

                      

                  

                        

                        

                           

                            

                         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱