هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خطر ...

                         

                           

                                     با  احتیاط  غُر  بزنید ... ،

                                     کلاغها  مشغول  ِ  قار َ ند ...

          

                

                  

                     

                       

                  

                       

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱