هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درس ...

                    

                     

                            خسته ام  از  جبر  ِ  روز ِ گار ...

                            بیا  تا  از  هندسه ی  ِ  اندام  ِ  تو  سخن  بگوی َم ...

       

           

           

              

             

                

               

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱