هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آسوده ...

                        

                

                                   تو ...

                                   آسوده  از  من  ِ  غم ... ،

                                   آه ...

                                   سوده  مرا  غم  ِ  تو ...

        

           

          

                 

               

               

                

                

       

.                  

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱