هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بلوغ ...

              

               

                     از بوسه های  ِ  خیال  ِ  پسرک  ِ  نو بالغ  از زن  ِ  همسایه ...

                     بی شرف تر ...

                     من  زیر  دامان  ِ  غم َم ...

               

               

                     

                          

                        

                    

                  

                       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱