هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بستن ...

                 

                                

                                         برای  رفتن ...

                                         چمدان می بندند ... ،

                                         برای  ماندن ...

                                         دل ...

        

             

             

             

               

                  

               

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱