هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چهار ...

                    

                            

                                در  این  چهار دیواری  ِ  اختیاری ...

                                من  چهار میخ  در  بند  ِ  تنهائی ام ...

       

              

               

              

             

                  

                

                 

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱