هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فاصله ...

            

                 

         

                                    خدا  فقط  یک  فاصله  است ... ،

                                    یک  فاصله ی  ِ  خیلی  زیاد ...

         

             

              

             

                     

                    

                   

            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱