هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اشک ...

                        

             

                                اشک ...

                                فصل  ِ  مشترک  ِ  تمام  ِ  چشم ها ست ...

               

                    

                         

                           

                           

                           

                           

        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱