هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عاقل ...

           

                 

          

                                  روی  ِ  زمین  اگر  چیزی  بود ...

                                  خدا  خودَ ش  در  آسمان ها  نبود ...

           

             

                    

                      

                     

                

             

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱