هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شایعه ...

              

                    

                               متاسفانه ...

                               حقیقت  شایعه ای  است  که  واقعیت  دارد ...

            

            

                 

                  

            

             

              

   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱