هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مَرد ...

             

                

                                     خدا جان  هول  نشو ... ! ،

                                     روز  ِ  مرد  مال  ِ  این  پائینی  هاست  ... ،

                                     روزی  ِ  مَرد  را  حواس َت  باشد ...

          

                         

                      

                       

                    

                              

                            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱