هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

موسیقی ...

                     

                             

                                      موسیقی  ...

                                      ریتم  ِ  آمدن  است ...

                                      با   گام  ِ  تو ...

          

              

               

               

                 

               

            

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱