هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی درد ...

             

                  

          

                                             زیر سایه ...

                                             از خورشید  شعرها  گفته ام ...

           

             

                

              

               

             

                                

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱