هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد لاگ ...

                     

                          

                                 درد  ِ  قشنگی  داری ... ،

                                 به  درد  ِ  من  هم  سری  بزن  ...

       

              

              

                 

              

                 

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱