هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حرص ...

                  

                          

                              بُغض های  ِ مان  را  یک  کاسه  کنیم  ...

                              شاید  خدا  سیر  شد ...

                   

                    

                      

                           

                             

                               

                                

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱