هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بلد ...

                 

                             

                             در شهر ِ  گم شده ها  ...

                             همه ...

                             راه  ِ  تنهائی  را  بلدند ...

         

                

                  

               

                         

                        

                       

                      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱