هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

افیون ...

                   

                           

                                       پَرَستش  ...

                                       افیون  ِ  پُرسش  است ...

                

                

                

                

              

             

                     

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱