هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درد ...

               

                      

                                درد  با  دال  شروع  نمی شود  ... ،

                                با  تولدّ  شروع  می شود  ...

           

                        

                   

                     

                   

                

                               

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱