هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پژواک ...

        

                    

                                  از  این  من  ِ همیشه  دیوار ...

                                  پژواک  ِ  رفتن  ِ  تو ...

                                  آمدن  ِ  مرگ  کاش ... ،

                                  آوار شدن  ...

             

                 

                      

                            

                                  

                            

                                      

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱