هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

واژه ....

              

                      

                                واژه ها  در  ذهن َم  قطار  می شوند ... ،

                                قطاری  که  من  را  به  تو  نمی رساند ... ،

                                از  ایستگاه  ِ  سکوت ...

                 

                               

                              

                                        

                                              

                                      

                                                         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱