هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

داغون ...

                        

                                  

                            داغون  ِ  داغون َم ...

                            داغون  ِ  داغ  ِ اون َم ...

            

               

                   

                      

                     

                        

                       

           

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱