هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حمد و ستایش ِ بالاشهری ها ...

                     

                           

                         خدای ِ  متعال  خیلی س.ک.س.ی  ِ ...

                 

                     

                         

                    

                     

                           

                          

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱