هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاغذ ...

                   

                            

                            درخت  بکارید ... ،

                            درخت  بکارید ... ،

                            نوشتن  از  تنهائی  ِ  آدم   ...

                            ابدی  است ...

                     

                       

                       

                          

                       

                      

                      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱