هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نام ...

              

                

            

                                 آرزو خراب کن ...

                                 سُرخ پوستی ترین  نام  ِ  خداست ...

             

                         

                         

                           

                         

                            

                          

              

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱