هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آقای ِ نویسنده ...

                   

                                

                                  نیک  پن دار  که  باشی ...

                                  قلم  ِ  خوبی  خواهی  داشت ... ،

                                  حتیّ  از  نظر ِ  خارجی ها ...

              

                     

                          

                        

                          

                              

                                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱