هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آیینه ...

                     

                           

                            ایستاده ام  جلوی  ِ  آیینه ...

                            دارم به حال ِ زار َم می خندَم ... ،

                            لعنتی  او هم  دارد  به  من  می خندد ...

             

                

                 

                 

                            

                                      

                                  

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱