هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خداحافظی ...

                         

                          

                                 خداحافظی  همیشه  سرد  است ... ،

                                 سلام  ِ  از  دهن افتاده  است ...

           

             

                        

                        

                     

                                         

                                  

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱