هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قادر ِ متعال ...

                

                  

                       این  روزها  که  خدا  قادر ِ متعال   نیست ... ،

                       قادر ِ خسته  است ...

              

                  

                   

                     

                       

                     

                     

                    

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱