هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عروسک ...

                  

                    

                             خدا  بی کار است ...

                             نشسته  آدم بازی  می کند ...

             

              

                   

                     

                 

                 

                        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱