هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

راز ...

             

                 

                             می گویند  راز ِ  نماز  سر به مُهر  است ...

          

                

                

                  

                 

                         

                      

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱