هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تنهائی ...

         

               

                

                                  تنهائی  یعنی  ...

                                  شبها ...

                                  تو می خوانی  می روی  بخوابی  ...

                                  من  می روم  گریه کنم  بنویسم  ...

                                   

                                            

                                             

                                          

                                             

                                                              

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱