هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناگزیرترین ...

                              

                                

                                       انگار ...

                                       از خدا ...

                                       از مرگ  ناگزیر تر ...

                                       رفتن  است ...

          

                          

                                          

                                              

                                       

                                              

                                

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱