هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پایان ...

                          

                           

                                  آمدن   آغاز  ِ  رفتن  است ...

            

                     

                            

                        

                        

                      

                       

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱