هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اصرار ...

                              

                                   

                           همه  اصرار  دارند  من  را  ببرند  پیش  ِ  دکتر ...

                           نمی دانند  من  چقدر  دل َم  می خواهد  بروم  پیش  ِ  خدا ...

              

                         

                                 

                              

                                     

                                

                                          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱